కొత్త‌గా ఓటీటీలోకి.. తెలుగులో  వ‌చ్చిన హాలీవుడ్‌ డ‌బ్బింగ్ చిత్రాలివే

Replicas (Lionsgate Play) Science Fiction Thriller 

DieIn AGunfight (Lionsgate)  Action Crime Thriller Love 

65 (SonyLIV) Science Fiction

Deep Trap (Play Flix)  Korean Mystery Crime Thriller 

The Key Game (VR OTT) Romance, Erotic 

Summer In Red (Bms Stream) Spanish Mystery Crime Thriller 

Trigger Warning (Netflix) Action 

Hitman (Netflix)  Romantic Black Comedy

Under Paris (Netflix)  Shark Attack Thriller 

Ultraman Rising (Netflix) Animation Action Thriller

Detective Dee Demon Tower (Prime Video) 

House Of The Disappeared  (Prime) Mystery Horror Thriller

Remember (Prime Video) Korean Crime Action Thriller 

Ditto (Prime Video)  Korean Sci-fi Romance Drama

Silent Night (Prime Video)  Action Crime Thriller 

I Could Never Be Your Women (Prime) Romance

Death Defying Acts (Prime) Love Period Drama

The Good Girl (Prime Video) Comedy Erotic 

Why Did You Come To My House (Prime) Comedy Drama 

Civil War (Prime Video) American War Mystery Thriller

New Year Blues (Prime Video)  Korean Love Drama

Free Lance (Prime Video) Action Comedy Adventure 

Love My Scent (Prime Video)  Korean Romance Drama

Mood Of The Day (Prime Video) Korean Comedy Drama

Always (Prime Video)  Korean Romance Drama

Concrete Utopia (Prime Video) Survival Disaster Action

By Quantum Physics (Prime) Mystery Crime Thriller

Guruvayoor Ambalanadayil (Hotstar) Family, Comedy

Furiosa (Prime Video) RENT  Action Adventure Thriller